Regulamin szkoleń online

1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line oferowanych przez Centrum Projektowo-Szkoleniowe „ARTGARDEN” Wioletta Świstak.
Wyjaśnienie pojęć:

Organizator – Centrum Projektowo-Szkoleniowe „ARTGARDEN”, 34-600 Limanowa – firma odpowiedzialna za organizację i przebieg szkoleń.

Uczestnik – osoba fizyczna, firma jednoosobowa lub pracownik firmy który zgłasza chęć uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora

2. Zgłoszenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Organizatora przez Uczestnika wypełnionego formularza wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Formularze dostępne są przy zamówieniach szkoleń.

Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu szkolenia.

3. Wpis na listę uczestników

W ciągu 2 dni roboczych od wysłania do Organizatora formularza wstępnego zgłoszenia i potwierdzenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik otrzyma (za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzenie rejestracji jako uczestnik szkolenia wraz z informacją o dokonaniu opłaty,

Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją terminu szkolenia,

Po wpłynięciu środków za szkolenie na konto Organizatora rezerwowany jest wstępnie ustalony termin,

Przed terminem szkolenia Uczestnik, który poprawnie wypełnił formularz oraz zrealizował płatność za szkolenie otrzyma na wskazany adres e-mail szczegółowe informację na temat dostępu do aplikacji szkoleniowej w tym:

data i godzina szkolenia,
dostęp do narzędzi za pomocą których przeprowadzone zostanie szkolenie,
fakturę

W wyjątkowych przypadkach Organizator ma prawo zmienić termin szkolenia.

4. Płatność

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności jednoznacznie wskazującej na osobę zamawiającą szkolenie (osoba prywatna, firma). Płatność powinna być dokonana przelewem na konto Organizatora:

numer rachunku: 20 1090 2835 0000 0001 3001 1880

na podstawie zamówienia otrzymanego od Organizatora nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika/nazwę firmy. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. Faktura za szkolenie zostanie wysłana w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu kwoty na wskazanym koncie.

5. Rezygnacja

Złożenie w formie pisemnej lub elektronicznej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).

W przypadku złożenia rezygnacji później niż 4 dni przed terminem szkolenia, Uczestnik zostaje obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej, w przypadku niezłożenia rezygnacji przez Uczestnika lub braku obecności Uczestnika na szkoleniu.

W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika.

W przypadku przerwania szkolenia w trakcie jego trwania Organizator nie ponosi opowiedzialności zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny szkolenia.

6. Wymagania techniczne

Szkolenie odbywa się w formule on-line z wykorzystanie sieci Internet.

Wymagane jest posiadanie przez Uczestnika łącza dostępowego do Internetu o szybkość transmisji minimum do/od komputera Abonenta 1024/256 kb/s.
Zalecane jest aby podczas szkolenia łącze Uczestnika nie było obciążane przez innych użytkowników co może prowadzić do zakłóceń i utrudnień w komunikacji pomiędzy komputerami Uczestnika i Organizatora,

Nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia jeżeli Uczestnik korzysta z dostępu mobilnego do Internetu przy użyciu modemów GSM (sieci komórkowych),

Komputer Uczestnika musi być wyposażony w głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem oraz dowolną przeglądarkę internetową,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

7. Informacje dodatkowe

Każdy Uczestnik otrzymuje przygotowany przez Organizatora materiał szkoleniowy na adres e-mail w formacie PDF.

Każdy Uczestnik po odbytym szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

Szkolenia stanowią zebrany zestaw zagadnień i materiałów dydaktycznych, które są osobistymi opiniami Organizatora w związku z czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użycie zaprezentowanych na szkoleniach informacji.

8. Postanowienia końcowe

Niniejsze Regulamin szkoleń on-line stanowi integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.